Vår klagomålshantering

Om du som vårdnadshavare, barn eller elev har synpunkter eller klagomål som gäller verksamheten – vem ska du då vända dig till?
I första hand så ska du alltid vända dig till berörd personal inom förskolan, skolan eller fritidshemmet om synpunkterna eller klagomålet gäller den specifika verksamheten.

Om du upplever att du inte får gehör i samtalet med berörda pedagoger ska du vända dig till rektor.
Till rektor vänder du dig också om ditt klagomål rör verksamheten i stort. Om det skulle uppstå att du varken får gehör hos pedagoger eller rektor ska du vända dig till föräldraföreningens styrelse.

Synpunkter på oss som fristående förskola och skola lämnas till Lerums kommun respektive Skolinspektionen.