Vårt mellanstadie

Vår undervisning utgår från läroplanen och tar inspiration från Montessoripedagogiken. Vi integrerar nya rön och forskning i vår utveckling av verksamheten och tar intryck av nya tankar som vi ser främjar barnen.


För att ge eleverna överblick och sammanhang tar vi utgångspunkt från ett historiskt, miljö, internationellt och etiskt perspektiv. Vi tror att höga förväntningar på eleverna skapar goda resultat hos individen vilket vi arbetar efter.


Undervisningen är varierad där vi använder oss av olika uttryckssätt, arbetar tematiskt, med kooperativt lärande, eget arbete och med läromedel. Inom undervisningen får eleverna möjlighet att arbeta med datorer, som ett naturligt inslag under arbetspassen. Individuellt arbete blandas med par- och grupparbete. Varje termin arbetar vi tematiskt kring ett arbetsområde, exempelvis Rymden, Kroppen eller Europa. Vår utgångspunkt i arbetet är och förblir ”Barnet i centrum”.


Extra studietid, i form av 2 timmar i veckan utanför ordinarie undervisning, erbjuds elever i årskurs 4 och 5. Här kan eleverna få hjälp med läxor eller annat skolarbete, och kan på det sättet få möjlighet att ta igen, befästa eller fördjupa sina ämneskunskaper.


Skapande skola är ett stående inslag varje läsår i vår verksamhet från förskoleklass till åk 5. Vi hyr in professionella kulturaktörer som arbetar tillsammans med våra elever, detta är ett mycket uppskattat inslag hos elever och pedagoger. Vi vill vara med och forma aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande elever.