Montessoripedagogiken

År 1870 föddes Maria Montessori, som kom att bli en av de första kvinnliga läkarna i Italien.

Grunden till hennes livsverk lades av de många upptäckter hon gjorde om barnets natur, tack vare sin goda observationsförmåga.

Maria Montessori insåg att barnens upptäckarglädje, intressen och inlärningsförmåga varierade med ålder och mognad.  Därför förespråkade hon att man skulle ta vara på barnets intresseperioder och fokusera på den inlärning som passar respektive fas.

För att kunna möta barnens behov av stimulans utvecklade hon såväl praktiska, intellektuella som sinnestränande arbetsmaterial för olika ämnen och mognadsstadier.

Montessori på Aspen

Vår skola är en Montessori-inspirerad skola. Så här vill vi beskriva hur vi arbetar med Montessori-pedagogiken hos oss:

En väl förberedd miljö, anpassad efter barnets behov, som skapar positiva inlärningssituationer, utvecklar självständigheten, främjar det egna ansvaret samt bidrar till arbetsro.

Vi går från det konkreta till det abstrakta, från det kända till det okända. Vi använder konkret material med stigande abstraktionsnivå leder barnet vidare i dess utveckling.

Vi utgår från helheten i arbetet, för att sedan arbeta med delarna.

Vi har valt att arbeta tematiskt inom kulturämnena. Inom våra temaområden knyter vi an till De fem stora lektionerna inom Montessori-pedagogiken. (De muntliga berättelserna om hur solsystemet, vår planet och livet på jorden skapades samt hur siffrorna och skrivkonsten uppstod.)

Vi observerar barnet för att kunna sätta oss in i dess sätt att tänka, arbeta och för att uppmärksamma dess behov och intressen. Detta för att förse våra elever med ändamålsenliga uppgifter och stötta dem på ett bra sätt i deras utveckling.

Vi är många vuxna kring barnen, som ser och hör och på så sätt får vi en mer nyanserad bild av barnet. Då är det också lättare att hjälpa barnet vidare och stötta bättre i dess utveckling, både kunskapsmässigt och socialt.

Det fria valet – att barnet själv får välja utifrån de begränsningar som miljön sätter upp, utvecklar ett oberoende, en självständighet och det egna ansvaret hos individen. Vi vill hjälpa barnet att hjälpa sig själv.

IMG_4639