Den förberedda miljön 

Förskolans mysiga och hemlika miljö är något vi är väldigt stolta över.

Lokalerna på förskolan är utformade så att materialet är lättillgängligt för barnen. Barnen lär sig att var sak har sin plats vilket skapar trygghet och förutsägbarhet. En trygg och harmonisk miljö ger ett inre lugn. Inom vår miljö är barnen fria att utforska utifrån våra regler; Inte störa, inte förstöra, med andra ord; Frihet under ansvar.

Vi refererar till det barnen gör hos oss som arbete. Det är deras arbetsplats. Deras arbete är att bygga upp sig själva, i en miljö präglad av värme, lugn och glädje.

I vår miljö finns det material och övningar som möter alla barnens intressen och kunskapsbehov. Praktiska vardagsövningar som stärker barnens självständighet, motorik och koncentration. Sinnesmaterialet förfinar barnens sinnen, hörsel, syn, känsel, doft och smak. Det finns material för matte, språk, geografi, biologi och historia, allt på barnens nivå, både fysiskt och psykiskt. Inom varje område och tema finns det möjlighet till skapande. Vi arbetar med motoriken i vår utemiljö, i skogen, och på samlingar med miniröris och avslappning.

Individualisering och samarbete

När ett barn lärt känna sig själv, när de ser sina egna förmågor och finner trygghet i dem, då kan de med full kraft ta del i ett socialt samspel. Ett samarbete där olika barns egenskaper och individuella drag tillsammans skapar lek och lärande. Samarbete kommer in som ett naturligt inslag i verksamheten, i leken, vid samlingarna samt vid övriga arbetsuppgifter. 

Vi arbetar både med konkret och abstrakt material för att utmana eleverna samt stödja lärandet. Alla utmanas att arbeta med sådant som intresserar och möter deras inre driv att lära.

Pedagogens roll och ansvar

Pedagogerna ansvarar för att vara tydliga, trygga vuxna och väcka barnens intresse. Våra inskolningar utgår ifrån anknytningsteorin. Pedagogerna jobbar aktivt för att skapa anknytning till varje barn, vara en förebild, uppmuntra självständighet och underlätta för barnen att leka och lära. pedagogernas roll kan kort sammanfattas som att de ”hjälper barnen att göra det själva” vilket de gör genom att observera, iordningställa material och miljön, vägleda och utmana barnen till att arbeta självständigt och tänka själv. All onödig hjälp hindrar barnet i dess utveckling. Vi uppmuntrar barnen att tro på sig själva och lita till sina egna förmågor.

Konkretion och motorik

Montessoripedagogiken vägleder barnen från det konkreta till det abstrakta, där målet är självständighet och en tro på sig själv. Materialet visar först det stora hela och jobbar sig vidare till detaljer och en djupare förståelse. Man kan jämföra det med ett tematiskt arbetssätt. Barnen visar hur de lär sig bäst och läraren möter upp med rätt material, miljö, bemötande.

Helheten och fredstanken 

I vår verksamhet har vi ett globalt perspektiv. Barnen lär sig värna om vår miljö och varandra. Montessoripedagogiken genomsyras av fredstanken och vi uppmuntrar till ett engagemang för fred och hållbarhet. På förskolan börjar vi i det lilla. Vi månar om varandra, har ett respektfull bemötande, inkluderar alla och tar hand om vår miljö, både ute och inne.