Den förberedda miljön

En förberedd och bra utformad miljö är viktigt på Aspen Montessori. Våra lokaler är utformade så att materialet är lättillgängligt för våra elever. Samtidigt lär sig eleverna att var sak har sin plats och läggs tillbaka efter användning. Ordning och rutiner ger eleverna trygghet och lust att lära. En trygg och harmonisk miljö ger ett inre lugn.

Individualisering och samarbete

Individualisering är en förutsättning för samarbete. När ett barn lärt känna sig själv, när det ser sin egen förmåga och finner trygghet i den, då kan det med full kraft ta del i ett samarbete. Ett samarbete där olika barns egenskaper och individuella drag tillsammans skapar resultat. Samarbete kommer in som ett naturligt inslag i verksamheten i undervisningen, i leken, vid samlingarna samt vid andra arbetsuppgifter.

Vi arbetar både med fysiskt och digitalt material för att utmana eleverna samt stödja lärandet. Vi tar även med skolan ut i samhället genom studiebesök, fritidsaktiviteter mm. I våra klasser arbetar vi regelbundet med eget arbete, där barnet får ta ansvar för planerandet och genomförandet av sina arbetsuppgifter.

Lärarens roll och ansvar

Pedagogen har ansvar för att vara en tydlig ledare som väcker elevernas intresse, underlättar för dem att söka sin kunskap samt se till att de kan lösa sina uppgifter. Lärarnas roll kan kort sammanfattas som att de ”lär eleven lära sig själv” vilket de gör genom att observera, vägleda och utmana eleverna till att tänka nytt. På så sätt lär vi också eleverna att tro på sig själva och lita till sina egna förmågor. Våra pedagoger arbetar formativt och får eleverna att reflektera kring sitt eget lärande. Det är den bästa grunden för ett livslångt lärande.

Konkretion och motorik

Undervisningen går från det konkreta till det abstrakta där målet är att eleverna ska arbeta utan material. Vi använder oss av montessorimaterialet som ett komplement till undervisningen, i synnerhet i de lägre åldrarna, främst inom matematik och svenska. Genom egen aktivitet stärks elevernas förståelse, koncentration och koordination. Rörelsen, motoriken och koordinationens utveckling är en av grundstenarna för all inlärning. Den motoriska träningen genomsyrar skolans alla ämnen och fritidshemmets verksamhet.

Helheten och fredstanken

I vår verksamhet har vi ett globalt perspektiv. Eleverna lär sig värna om vår miljö och varandra. Montessoripedagogiken genomsyras av fredstanken och vi uppmuntrar till ett engagemang för fred och hållbarhet. I undervisningen utgår vi från det stora till det lilla, det innebär att vi rör oss från den stora helheten till att förstå och fokusera på detaljer.