Vår värdegrund

Vi vill att våra barn utvecklas till trygga, ansvarskännande världsmedborgare med livslång lust att lära, för att kunna verka i ett demokratiskt samhälle. Nedan är några viktiga punkter vi trycker extra på:

 • Känna oss trygga
 • Behandla varandra med respekt
 • Sätta barnet i centrum och utgå från varje enskild individs behov och förutsättningar
 • Arbeta förebyggande och aktivt mot våld, förtryck, diskriminering och kränkande behandling
 • Arbeta för en tillåtande miljö där man får lov att vara sig själv, bli lyssnad på och där alla får komma till tals, samt kan, vill och vågar göra personliga ställningstaganden
 • Ta ansvar för, visa omtanke om och hjälpa andra människor
 • Att alla ska få känna tilltro till den egna förmågan
 • Arbeta i en demokratisk anda där alla har möjlighet att påverka, ta ansvar för och vara delaktiga i det dagliga arbetet oberoende könstillhörighet
 • Främja kreativiteten, det meningsfulla och lustfyllda lärandet, samt ta tillvara på barnets intresse och nyfikenhet, både i leken och i barnets arbete
 • Att verksamheten skall genomsyras av gemenskap, samarbete och delaktighet
 • Vara goda förebilder och ha ett positivt förhållningssätt
 • Ta ansvar för vår skola, för vår miljö och vara en del i en hållbar utveckling